Konkursy

Konkurs na logo Wadowic

Regulamin konkursu (PDF)
Załącznik nr. I_regulamin konkursu
Załącznik nr. II_regulamin konkursu

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, w szczególności wydziałów Grafiki, Projektowania Graficznego, Form Przemysłowych i Komunikacji Wizualnej zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskich firm specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia Prac Konkursowych do siedziby Organizatora upływa 27 listopada 2015 r. o godzinie 15:00. W przypadku wysłania pracy konkursowej pocztą, decyduje data otrzymania jej przez Organizatora.

NAGRODA
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). Nagroda pieniężna stanowi równocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez Organizatora pisemnie, na podany adres mailowy lub telefonicznie.
3. Zwycięzca Konkursu przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie do: a. przekazania Organizatorowi zwycięskiego logo w formatach: *.tiff, *.eps, *.pdf, *.cdr, *.ai wraz z księgą tożsamości, b. podpisania umowy przenoszącej prawa autorskie do zwycięskiego logo ze zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto, stanowiącym nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1.
4. Zwycięzca przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie także do podpisania umowy o wykonanie Księgi Znaku wraz z systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Wadowice za oddzielnym wynagrodzeniem w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. Wymagania dotyczące Księgi Znaku, oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Wadowice znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu. 5. W przypadku utworów współautorskich, do których prawa majątkowe przysługują wielu osobom ustępy poprzedzające stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Nagroda pieniężna w wysokości określonej w ust. 1 zostanie podzielona w sposób ustalony ze zwycięzcami.