Konkursy / Ogłoszenia

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rysunku III

Ogłaszamy konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rysunku III
w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie .

Warunki udziału w konkursie:
1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne lub wszczęty przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, lub posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich kształcących w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. aktywna działalność twórcza i znaczący dorobek twórczy,
3. wiedza z zakresu sztuki współczesnej i współczesnych strategii artystycznych,
4. znajomość języka angielskiego,
5. spełnienie wymogów art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z p.zm.)

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 sierpnia 2017 roku.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki,  ul. Humberta 3, 31-121 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.

konkurs rysunek III