Konkursy / Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Projektowania Plakatu

Ogłaszamy konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Projektowania Plakatu w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Warunki udziału w konkursie:
1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. spełnienie wymogów art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z p.zm.),
3. aktywna działalność artystyczna i naukowa, zwłaszczaw obszarze grafiki projektowej, udokumentowana całokształtem dorobku,
4. znaczne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,
5. minimum 10-letni staż pracy pedagogicznej w wyższym szkolnictwie artystycznym.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 sierpnia 2017 roku.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki,  ul. Humberta 3, 31-121 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 wrześniaa 2017 roku.

konkurs na stanowisko prof. ASP – plakat