Ogłoszenia

Koronawirus — zarządzenie Rektora w sprawie ograniczeń w działaniu uczelni

Zarządzenie (Nr 45) Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczeń w działaniu uczelni w okresie od 12.03.2020 r. do 14.04.2020 r.

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek do kierowania pracowników im podległych do wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej, o ile taka forma pracy jest możliwa, ze względu na jej rodzaj i formę wykonywania. Kierownicy kierując pracowników im podległych do wykonywania pracy w ramach pracy zdalnej, winni wziąć pod uwagę prawidłową realizację ciążących na Uczelni obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

2. w przypadku, gdy realizacja zadań nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej kierownicy działów wyznaczają w swoim dziale pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy w budynkach ASP, tak aby w danym pomieszczeniu przebywała najmniejsza ilość pracowników.

3. Sprawy kierowane do Biura Rektora i Kanclerza, a także innych działów administracji ASP w Krakowie przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej lub telefonicznie, chyba że z obowiązujących przepisów wynika, iż dana czynność wymaga zachowania formy pisemnej.

4. Dziennik Podawczy pełni dyżury w dniach: wtorki i czwartki, w godz. 8.00-14.00

5. w przypadku stanowisk, na których praca musi być wykonywana w budynkach ASP ustalam:
a) początek zmiany roboczej począwszy od godziny 06.30 zgodnie z rozkładami czasu pracy obowiązującymi poszczególnych pracowników,
b) czas pracy w budynku ASP do 6 godzin w dobie roboczej.
6. Pracownicy, którzy wykonują pracę w budynkach ASP zobowiązani są do ewidencji obecności w rejestratorze czasu pracy.

 

poprzednie:

Zarządzenie (nr 39) Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie ograniczeń w działaniu uczelni w okresie 12-25.03.2020 r. w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

1. w okresie 12-25.03.2020r. zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się w uczelni, bez względu na ich rodzaj i formę. Możliwa jest realizacja programu w formie zajęć z użyciem elektronicznych środków komunikacji. Dziekani w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia ustalą, które zajęcia i w jakim zakresie będą przeprowadzane z wykorzystaniem komunikacji na odległość. Dziekani decydują o terminach odrobienia zajęć, których nie można przeprowadzić w ten sposób.

2. Zamyka się dla wszystkich korzystających Bibliotekę Główną, Muzeum ASP, wszystkie Galerie w strukturach Akademii (w tym galerię „Akademia w Bronowicach”) oraz Dom Plenerowy i Dom Pracy Twórczej na Harendzie.

3. Nauczyciele akademiccy nie wykonują pracy badawczej i organizacyjnej na terenie uczelni – jeśli istnieje konieczność wykonania zadań w tym zakresie należy robić to zdalnie.

4. Załatwianie spraw osobistych pracowników, studentów i doktorantów odbywa się z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Kierownicy działów ustalą konkretne zasady dot. części funkcjonowania uczelni, za którą odpowiada ich dział. Jeżeli dla załatwienia sprawy konieczny jest kontakt osobisty warunki trzeba uzgodnić z kierownikiem odpowiedniego działu.

5. Ogranicza się obieg poczty wewnętrznej między budynkami – zamiast korespondencji papierowej należy stosować skany i e-maile.

6. Odwołuje się wszystkie osobiste spotkania z podmiotami zewnętrznymi (w tym konsultacje dla kandydatów na studia).

7. Dotychczasowe zakazy dotyczące wyjazdów, przyjazdów i organizacji wydarzeń oraz zasady zgłaszania narażenia na zakażenie zostają przedłużone do 15.04.2020 r.

8. Pracownicy niebędący nauczycielami, którzy z uwagi na rodzaj obowiązków mają taką możliwość wykonują pracę zdalnie. Jeśli wiąże się to z koniecznością wyniesienia poza pomieszczenia dokumentów należy uzyskać zgodę rektora lub kwestora działającego w zastępstwie kanclerza. na stanowiskach, gdzie nie ma możliwości pracy zdalnej ogłaszany jest przestój (wykaz tych stanowisk kierownicy działów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych przedłożą Rektorowi za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych w dniu dzisiejszym). Praca w pomieszczeniach uczelni możliwa jest wyłącznie tam, gdzie jest to konieczne, aby zapewnić realizację czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości jej działania. Kierownicy działów ustalą harmonogramy obsady tych stanowisk i przekażą do Działu Spraw Pracowniczych. Aktualizacja stanowisk objętych przestojem oraz harmonogramów pracy w pomieszczeniach uczelni dokonywana jest na bieżąco w miarę potrzeb. Powyższe zasady nie wpływają na terminy odbioru nadgodzin, korzystania z urlopów, zwolnień lekarskich czy opieki.

9. Wstęp do budynków Akademii możliwy jest tylko dla osób wskazanych przez Dział Spraw Pracowniczych na podstawie harmonogramów zgłoszonych przez kierowników i zatwierdzonych przez Kanclerza lub Rektora, z tym że do budynku przy pl. Matejki 13 w godzinach 06.00-18.00., a do pozostałych w godzinach 8.00.-16.00.

ponadto

W związku z oświadczeniem premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego (z dnia 10 marca 2020 roku), o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce” gromadzących minimum 300 osób – stanowczo zalecam pracownikom i studentom ASP w Krakowie nie uczestniczenie w tego typu wydarzeniach ze względu na zagrożenie zainfekowaniem się koronawirusem.

Prof. Stanisław Tabisz – rektor ASP w Krakowie

 

Dziekan Wydziału Grafiki zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się i przestrzegania wydawanych rozporządzeń i zaleceń oraz regularnego sprawdzania poczty mailowej i zarządzeń zamieszczanych na stronie ASP.

Kierowników pracowni i prowadzących przedmioty zobowiązuje do zorganizowania i ustalenia zasad prowadzenia zajęć lub/i konsultacji przez internet, oraz poinformowania o tym studentów.