Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia

Uwaga!
Wydział Grafiki zawiesza rekrutację na studia niestacjonarne I i II stopnia
na rok akademicki 2019—2020 i kolejne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zasady przyjęć na 1 rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Poziom i forma studiów: studia pierwszego stopnia, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 6 semestrów
Limit przyjęć: 28 osób
Dolny limit przyjęć: 5 osób

Rekrutacja online – założenie konta w systemie
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online w okresie od 28 czerwca do 12 lipca 2018 roku.
Konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczące godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.
Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia.

Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Każdy kandydat na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji posiada dane dotyczące przelewu.

Złożenie dokumentów w dziekanacie
13 – 16 lipca 2018 r.
Maturzyści 2018 dostarczają świadectwa dojrzałości.
Dyplomanci 2018 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu.

szczegółowe informacje na stronie głównej ASP

EGZAMIN WSTĘPNY
Przeprowadzony w dniu wyznaczonym między 18 a 20 lipca 2018 r.

ETAP I. Przegląd i ocena prac
Kandydaci prezentują Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej teczkę zawierającą minimum 20 prac artystycznych: prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne oraz dokumentację innych działań artystycznych. Prace zebrane w teczce powinny być podpisane i datowane.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 9 punktów.

ETAP II. Rozmowa kwalifikacyjna
Dotyczy przedstawionych przez kandydata prac oraz sprawdza wiedzę związaną ze specyfiką kierunku studiów.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 6 punktów.

Łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Egzamin wstępny na kierunek grafika jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów. W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny egzaminu o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za ocenę prac.

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO
23 lipca 2018 r.

POTWIERDZANIE PODJĘCIA STUDIÓW
Osoby przyjęte na studia potwierdzają podjęcie studiówi składają komplet obowiązujących dokumentów do 31 sierpnia 2018 r.