Studia Niestacjonarne I stopnia

I. DANE PODSTAWOWE:

NAZWA KIERUNKÓW STUDIÓW: Grafika
POZIOM KSZTAŁCENIA: Studia Niestacjonarne I stopnia
PROFIL KSZTAŁCENIA: Ogólnoakademicki
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: Licencjat
PRZEWIDYWANE PRAKTYKI: Obowiązkowe praktyki zawodowe po ukończeniu II semestru studiów. Praktyki wpisane są w plan studiów. Obejmują 50 godzin zajęć, w ramach których student uzyskuje 2 punkty ECTS. KIERUNEK STUDIÓW NALEŻY DO OBSZARU SZTUKI, A EFEKTY KSZTAŁCENIA NA NIM ODNOSZĄ SIĘ DO DZIEDZINY SZTUK PLASTYCZNYCH, DYSCYPLINY ARTYSTYCZNEJ SZTUKI PIĘKNE.

ZWIĄZEK KIERUNKU STUDIÓW Z MISJĄ UCZELNI I STRATEGIĄ JEJ ROZWOJU:
Strategią krakowskiego Wydziału Grafiki jest wielopłaszczyznowe kształcenie. To wartość nadrzędna, tworząca podstawy programu. Oferta Wydziału znajduje bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, od lat największe spośród wszystkich wydziałów ASP. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, równoległe rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pozwala kreować współczesnego artystę. Jesteśmy przekonani, że wobec szybkich przemian cywilizacyjnych, postępującej specjalizacji, częstej wymiany technologii to właśnie humanistyczne kształcenie artystyczne ma do spełnienia ważną rolę i powinno być podstawą rzetelnej edukacji plastycznej, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi dysponuje profesjonalny twórca. Całość Strategii Wydziału Grafiki – osobna karta.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW i SYLWETKI ABSOLWENTA:
Wydział Grafiki ASP w Krakowie kształci w zakresie grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, fotografii, filmu animowanego i mediów cyfrowych. Układ programu zapewnia studentowi
– po przejściu etapu kształcenia podstawowego i propedeutycznego – swobodę w wyborze specjalności, pracowni, przedmiotów, a także czasu jaki zamierza na nie przeznaczyć. Ta wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, jest naszym zdaniem niezbędnym elementem edukacji artystycznej. Absolwent ma być przygotowany do samodzielnej działalności zawodowej lub/i podjęcia studiów magisterskich. Wyniesione ze studiów ogólne wykształcenie plastyczne i humanistyczne oraz konkretna wiedza zawodowa powinny pozwalać ma na samodzielną realizację prac w zakresie grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, rysunku, filmu animowanego, fotografii, lub działań intermedialnych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów 2

ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY:
Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów odbywa się w oparciu o działalność Biura Karier Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które jest wiodącą wśród polskich uczelni artystycznych jednostką tego typu. Od grudnia 2013 roku Biuro Karier realizuje na zlecenie MKiDN konkursowy, ogólnopolski projekt monitorowania kariery zawodowej absolwentów. Dodatkowym źródłem pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia w/w analizy są ankiety przekazywane absolwentom w chwili ukończenia studiów. Należy tu jednak zaznaczyć, że przekazywanie ich zawartości Wydziałowi odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zgodność zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy jest stale weryfikowana w oparciu o doświadczenie wynikające z praktycznej aktywności zawodowej pedagogów na rynku sztuki i polu działalności artystycznej, projektowej, wydawniczej etc.

REKRUTACJA:
Do odbywania studiów na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą, oraz przystąpi do egzaminu wstępnego, w ramach którego uzyska wymaganą liczbę punktów rankingowych. Egzamin wstępny na Niestacjonarne Studia Licencjackie I stopnia prowadzone przez Wydział Grafiki obejmuje prezentację własnych prac artystycznych/projektowych/fotograficznych kandydata, ocenę dokumentacji jego innych działań z zakresu sztuk plastycznych, oraz rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą analizy przedstawionych prac oraz sprawdzającą wiedzę z obszaru kultury i sztuki właściwą dla kierunku Grafika. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w toku przeprowadzonego egzaminu uzyskali wymaganą liczbę punktów, oraz zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej mieszczące się w ramach limitu przyjęć. Podstawą ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej jest suma punktów uzyskanych przez niego w czasie egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, jednak na liście rankingowej znajdą się poza limitem przyjęć, nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc. W razie zwolnienia miejsca w limicie, np. z powodu rezygnacji lub braku potwierdzenia podjęcia studiów przez przyjętego kandydata, miejsce to zajmuje osoba, która uzyskała kolejną, najwyższą lokatę.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Kandydat na Niestacjonarne Studia Licencjackie I stopnia powinien posiadać podstawowe kompetencje w zakresie:
– wiedzy dotyczącej kultury, w tym szeroko rozumianych sztuk wizualnych,
– umiejętności plastycznych i manualnych umożliwiających realizację prac artystycznych,
– komunikacji społecznej.

II. PROGRAM KSZTAŁCENIA:

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: osobna karta
B. PROGRAM STUDIÓW:
B.1 Forma studiów: studia niestacjonarne
B.2 Liczba semestrów: 4
B.3 Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 120
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów 3
B.4 Moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisanymi do każdego modułu zakładanymi efektami kształcenia i liczbą punktów ECTS – osobna karta
B.5 Plan studiów – osobna karta
B.6 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:
B.6.1 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 115
B.6.2 z zakresu nauk podstawowych właściwych dla kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia 71
B.6.3 o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych 155
B.7 Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów 19
B.8 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS 20
B.9 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 5
B.10 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego –
B.11 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
Praktyki zawodowe organizowane są w miesiącu czerwcu, po zakończeniu zajęć. Prowadzone są przez pedagogów z Katedry Grafiki Projektowej. Ta forma praktyk jest obligatoryjna dla studetów po I roku studiów i wpisana są w plan studiów. Praktyki obejmują 50 godzin zajęć, w ramach których student uzyskuje 2 punkty ECTS. Celem praktyk jest zapoznanie studenta z procesem wydawniczym oraz ze specyfiką funkcjonowania biur projektowych i agencji reklamowych. Realizowane jest zazwyczaj określone zadanie projektowe, które należy przeprowadzić przez cały proces wydawniczy, aż do gotowego wydruku. Studenci uczestniczą w pracy biura projektowego oraz w pełnym procesie na terenie drukarni. Zetknięcie studenta z rzeczywistością rynkową i realiami funkcjonowania projektanta weryfikuje jego kompetencje i uświadamia obszar przyszłych możliwości. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie oceny wykonanych zadań.
B.12 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk: 2
B.13 Dodatkowe informacje:
Przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowo-artystycznych odbywa się w toku zajęć prowadzonych przez pracownie kierunkowe. Badania naukowo-artystyczne, rozumiane są jako zaawansowane projekty artystyczne, artystyczno-naukowe, projektowe i wydawnicze realizowane przez studentów w ramach specjalizacji właściwych dla katedr Grafiki Warszta towej, Projektowania Graficznego, Rysunku i Malarstwa, oraz Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych.

III. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Organem odpowiedzialnym za monitorowanie jakości kształcenia jest Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia prowadzi stałą analizę procesów związanych z kształceniem studentów na Wydziale Grafiki zmierzając do doskonalenia i wdrażania dobrych praktyk jakościowych. Reaguje na postulaty zgłaszane przez studentów i pedagogów, które poddane wnikliwej analizie przedstawiane są podczas posiedzeń Rady Wydziału w formie rozwiązań gotowych do wdrożenia. Wydziałowa Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia opracowała opis efektów kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku studiów Grafika i umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. W oparciu o powyższe, opracowano ujednolicone i odpowiadające obowiązującym standardom karty przedmiotów zawierające: A. Ogólną charakterystykę przedmiotu i usytuowanie w programie studiów, B. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć, C. Metody weryfikacji efektów kształcenia i nakład pracy studenta.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów 4 Polityka Uczelni i Wydziału dotycząca wewnętrznego systemu jakości kształcenia wynika z wieloletniej tradycji i modyfikowanej praktyki a jej procedury kontrolne sprawdzały się przez wiele dziesięcioleci – działania powyższe mają więc przede wszystkim funkcję standaryzującą. Karty przedmiotów są składane z początkiem roku akademickiego na ręce kierowników Katedr (następnie Dziekana) i udostępniane studentom.

Kierujący pracowniami i prowadzący przedmioty przeprowadzają w trakcie roku a obowiązkowo na koniec semestru przeglądy prac studentów. Przeglądy katedralne kontrolują realizację programów co semestr lub na koniec roku akademickiego (zależnie od decyzji Rady Wydziału lub Dziekana). Przeglądy wydziałowe odbywają się obowiązkowo na zakończenie roku akademickiego i stanowią część Rady klasyfikacyjnej. Do obowiązków Rady Wydziału należy również korelowanie programów dydaktycznych poszczególnych jednostek, zatwierdzanie programów nowo powstających przedmiotów i sprawdzanie sposobu ich realizacji. Charakter kontrolny ma także za twierdzanie tematów prac dyplomowych przez Radę Wydziału (obecnie zatwierdzanie odbywa się w ramach poszczególnych katedr) i dopuszczenie do obrony dyplomu połączone z przeglądem prac. Ważnym elementem systemu zapewniania jakości kształcenia jest system ocen, wyróżnień proponowanych przez radę wydziału na przeglądach końcoworocznych.

W celu porównania jakości kształcenia wszystkie pracownie organizują wystawę końcoworoczną, które są analizowane przez Radę Wydziału. Wystawa otwarta jest dla wszystkich przez okres jednego tygodnia. Taka konfrontacja z niezależną publicznością ma również charakter projakościowy.

Istotnym elementem wydziałowego systemu kontroli jakości kształcenia jest coroczne pisemne sprawozdanie o działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej składane przez wszystkich nauczycieli akademickich kierownikom jednostek międzywydziałowych i po weryfikacji – dziekanowi, stanowiące podstawę okresowej oceny nauczycieli akademickich. Przy dokonywaniu oceny bierze się pod uwagę ocenę studentów, doktorantów, bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki organizacyjnej w trybie określonym w tekście jednolitym Statutu ASP z dn. 29 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami i uchwałami nr od 1/2012 do 11/2012 Senatu z dn. 23 stycznia 2012 roku oraz uchwałami nr od 14/2012 do 19/2012 Senatu z dn. 21 lutego 2012. Ważnym elementem korzystnie oddziałującym na jakość kształcenia jest – wpisane w strategię Wydziału – praktykowanie na wszystkich poziomach studiów zasady partnerstwa poszukiwań artystycznych i współuczestnictwa pedagogów i studentów w działaniach edukacyjnych, artystycznych i badawczych. Koncepcja kierunku zakłada możliwość świadomego budowania przez studenta indywidualnego programu studiów w grupie specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. Sprzyja to utrwalaniu i stałemu doskonaleniu dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia, wysokim poziomem studiów i funkcjonowaniem Wydziału Grafiki.