Ogłoszenia

Zarządzenie Rektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zarządzenie nr 89 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie [PDF]

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa członkom społeczności akademickiej w roku akademickim 2020/2021 zawieszam kształcenie stacjonarne w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:
  • na studiach i w szkole doktorskiej;
  • na studiach podyplomowych;
  • w innych formach;

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym zarządzeniu.

 1. Ustalam zasadę prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności zajęć teoretycznych w formie zdalnej z zastrzeżeniem ust. 3. Realizacja zajęć w Akademii rozpoczyna się z dniem 6 października 2020 r.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w budynkach ASP dopuszcza się:
 • kształcenie w ramach zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość, albo zajęć, w których wykorzystanie tych metod i technik mogłoby znacząco wpływać na efektywność kształcenia;
 • kształcenie w ramach zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na pierwszym roku studiów oraz zajęć mających na celu przygotowanie pracy dyplomowej na ostatnim roku studiów;
 • organizację zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych, o ile nie jest możliwe ich przeprowadzenie w sposób zdalny.
 1. W okresie, o którym mowa w ust. 1, na wniosek pracownika ASP lub studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni, z zachowaniem zasad dotyczących bezpieczeństwa. Dziekan podejmując rozstrzygnięcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględnia ministerialne wytyczne dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19 oraz przytoczone instrukcje stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. W szczególnych przypadkach nieskuteczności prowadzenia zajęć teoretycznych o charakterze coachingowo-warsztatowym, dopuszcza się prowadzenie tego typu zajęć w formie stacjonarnej za uprzednią zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć teoretycznych w formie stacjonarnej składa Dziekan.
 3. Zasady organizacji kształcenia na odległość określa odrębne zarządzenie. w przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej prowadzący zajęcia zobowiązani są zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników (zmniejszenie liczebności grup, zmiany w planie zajęć, które pozwolą na kumulację w czasie tych z nich, które wymagają bezpośredniej obecności).
 4. Nauczyciele akademiccy co do zasady realizują obowiązki badawcze, artystyczne i organizacyjne w formie pracy w przypadku, gdy prowadzący zajęcia nie dysponuje sprzętem właściwym do przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej, Dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć z pomieszczeń uczelnianych na sprzęcie uczelnianym. na wniosek prowadzącego zajęcia Dziekan może wyrazić zgodę na udostępnienie i dostarczenie sprzętu Akademii do prywatnego miejsca wskazanego przez nauczyciela, z którego będzie prowadził zajęcia. Wyrażając zgodę na udostępnienie sprzętu Dziekan określa warunki tego udostępnienia. Dział Administracyjno-Gospodarczy przygotuje stosowną dokumentację udostępniania sprzętu.
 5. Dopuszcza się możliwość korzystania z sal wykorzystywanych przez wydział przez studentów innych wydziałów, za uprzednim porozumieniem właściwych Dziekanów.
 6. Zobowiązuję Dziekanów do przygotowania wydziałowych regulaminów korzystania z pomieszczeń dydaktycznych poza godzinami zajęć. Regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być uzgodnione z pracownikiem samodzielnego stanowiska ds BHP i PPOŻ.
 7. Wprowadzenie w życie regulaminu, o którym mowa w ust. 9 wymaga uzgodnienia z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia.
 8. Zasady dotyczące kształcenia, o których mowa w ust. 1-10 stosuje się analogicznie do doktorantów i słuchaczy, przy czym zamiast Dziekana decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
 9. W przypadku zgłoszenia przez pracowników zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia z metod kształcenia w formie zdalnej, zobowiązuje Kierownika Działu Informatycznego do przeprowadzeniu szkoleń e-learningu dla pracowników. w celu przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Dziekani przygotują listy pracowników, którzy chcieliby skorzystać z takiego szkolenia. Zapotrzebowanie na szkolenie z e-learningu należy zgłosić do kierownika Działu IT.
 10. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy zobowiązują do przeprowadzenia egzaminu lub innego posiedzenia z udziałem publiczności, zapewnia się dostęp publiczności z wykorzystaniem urządzeń streamingowych umożliwiających komunikację dwukierunkową. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określi każdorazowo organ przeprowadzający egzamin lub posiedzenie z udziałem publiczności, w drodze komunikatu.
 11. W przypadku przeprowadzania egzaminów lub innych form zaliczeń skład komisji egzaminacyjnej nie powinien przekraczać pięciu jej członków, chyba że inny skład komisji wynika z obowiązujących przepisów.
 • §2
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (dalej: pracownicy NNA) wykonują pracę zdalnie, chyba że charakter pracy i zakres powierzonych zadań uniemożliwia świadczenie pracy w ten sposób. w sytuacji, gdy świadczenie pracy w formie stacjonarnej jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania Akademii należy regulować pracę w sposób hybrydowy, naprzemienny, po to by zminimalizować ilość osób przebywających w danym pomieszczeniu.
 2. O planowanej formie pracy (zdalnej lub stacjonarnej) poszczególnych pracowników w poszczególnych okresach, kierujący pracownikami informuje mailowo Dział Spraw Pracowniczych, przy czym kierownicy działów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych i biur podlegający bezpośrednio kierującym pionem, po uzgodnieniu formy swojej pracy z przełożonym, samodzielnie informują o niej Dział Spraw Pracowniczych drogą mailową. Organizując pracę w formie stacjonarnej lub zdalnej osoby kierujące pracownikami NNA winni wziąć pod uwagę prawidłową realizację ciążących na Uczelni obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, efektywność realizacji zadań oraz względy BHP, w tym aktualne na danym etapie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wymogi sanitarne.
 3. W przypadku, gdy realizacja zadań nie jest możliwa ani w warunkach pracy stacjonarnej ani zdalnej, kierownicy zobowiązani są do zgłoszenia sytuacji do Działu Spraw Pracowniczych w celu podjęcia stosownych działań w ramach uprawnień pracodawcy (przestój, przesunięcie do wykonywania innych obowiązków).
 4. Sprawy kierowane do Biura Rektora i Kanclerza oraz innych jednostek administracyjnych ASP w Krakowie przyjmowane będą w formie elektronicznej lub telefonicznie, chyba że z obowiązujących przepisów wynika, iż dana czynność wymaga zachowania formy pisemnej. Dokumenty mogą być składane na Dzienniku Podawczym w każdym dniu roboczym od 08.00 do 14.00. Osobiste załatwienie sprawy w poszczególnych jednostkach jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się na termin, o ile sprawa nie może być załatwiona w formie elektronicznej lub korespondencyjnie.
 5. Prawo wejścia do budynków ASP mają pracownicy, studenci i doktoranci na podstawie ważnej legitymacji. Osoby spoza społeczności akademickiej winny uzyskać zgodę Kanclerza na wejście do budynków ASP, chyba że osoby korzystają z miejsc ogólnodostępnych, przeznaczonych do zwiedzania dla społeczności spoza Akademii. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy osób korzystających z Dziennika Podawczego ASP, a także osób świadczących usługi na rzez ASP na podstawie obowiązujących umów.
 6. Pracownicy NNA mogą korzystać z budynków, w których świadczą pracę, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód, z zastrzeżeniem regulacji wskazanych w ust. 2.  Ponadto wejście do budynków w celu załatwienia spraw administracyjnych, możliwe będzie po wcześniejszym powiadomieniu portierni przez kierownika prowadzącej sprawę jednostki.
 7. W przypadku, gdy pracownik NNA nie posiada sprzętu umożliwiającemu mu wykonywanie pracy w sposób zdalny, zgłasza przełożonemu potrzebę skorzystania ze sprzętu uczelnianego. Przełożony pracownika, kieruje do Kanclerza ASP listę osób i zapotrzebowania na sprzęt w celu prawidłowej realizacji pracy zdalnej. Kanclerz ASP podejmuje decyzje w przedmiocie przydzielenia sprzętu, warunków i terminu jego zwrotu, a w razie potrzeby przygotowuje stosowną dokumentację dot. udostępnienia.
 8. W przypadku, gdy pracownik NNA świadczy pracę w sposób zdalny, Dział Informatyczny ASP przygotowuje i wdraża przekierowanie telefonów służbowych, na czas świadczenia pracy zdalnej. Listy osób i terminy w jakich będą przekierowane numery służbowe przygotowują kierownicy jednostek i przedkładają kierownika Działu Informatycznego ASP.
 9. W miejscach bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami a osobami trzecimi należy ustawić przesłony ochronne (np. z pleksi). W trakcie obsługi interesanta, pracownik i osoba obsługiwana zobowiązane są do zakrywania ust i nosa.
 • § 3
 1. Wstrzymuje się organizację wydarzeń o charakterze otwartym z wyjątkiem wydarzeń realizowanych online. Zorganizowanie innych wydarzeń wymaga zgody Rektora ASP lub Prorektora. Organizator wydarzenia zobowiązany jest złożyć wniosek, który uwzględniać będzie opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, odpowiedniego dla aktualnego stanu zagrożenia zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa określających zasady działania w czasie epidemii.
 2. Dopuszcza się możliwość wyjazdów zagranicznych oraz krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów ASP.
 3. Wyjazdy zagraniczne, o których mowa w ust. 2, możliwe są jedynie do krajów, z którymi dopuszczony jest ruch graniczny i mogą odbywać się wyłącznie z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących zarówno w kraju docelowym, jak i w krajach tranzytowych.
 4. Przywraca się możliwość przyjazdów do ASP studentów i pracowników zagranicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych oraz zapisów niniejszego zarządzenia.
 5. Posiedzenia ciał kolegialnych należy organizować w sposób zdalny lub mieszany (hybrydowy). Należy unikać stacjonarnych posiedzeń wieloosobowych.
 6. Funkcjonowanie Biblioteki Głównej, Muzeum ASP, wszystkich Galerii w strukturach Akademii (w tym galerii „Akademia w Bronowicach”) oraz Domu Plenerowego i Domu Pracy Twórczej na Harendzie –  odbywa się z zachowaniem wytycznych ministerialnych dot. zachowania bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • § 4
 1. Zobowiązuje Dział Administracyjno-Gospodarczy do wykonania inwentaryzacji pomieszczeń oraz we współpracy z Dziekanami, Dyrektorem Szkoły Doktorskiej oraz kierownikami działów właściwego oznaczenia maksymalnej ilości osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu. Odpowiedzialność za naruszenie maksymalnej dopuszczonej ilości osób w pomieszczeniu ponosi osoba prowadząca pracownie lub zajęcia, a w przypadku dot. pomieszczeń administracji – kierujący jednostką.
 2. Zobowiązuje Kanclerza ASP do zapewnienia użytkownikom budynków Akademii środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło) oraz właściwe oznaczenie pomieszczeń i przestrzeni budynków ASP w instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. Instrukcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym winny zawierać potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 3. Zobowiązuje Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego do zapewnienia monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 4. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego w pomieszczeniach użytku wspólnego ASP (w szczególności ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych).
 5. Osoby wchodzące do budynków Akademii poddawani są procedurze pomiaru temperatury, którego dokonują portierzy. w przypadku stwierdzenia przekroczenia temperatury powyżej 37,5 stopni Celsjusza, należy odczekać 15 minut i wykonać ponowne sprawdzenie. w sytuacji, gdy ponowna kontrola temperatury potwierdzi przekroczenie temperatury powyżej 37,5 stopni Celsjusza, osoby te nie będą wpuszczane na teren Akademii. w przypadku niewpuszczenia na teren Akademii pracowników ASP z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, portier informuje o tym fakcie Dział Spraw Pracowniczych.
 6. Wchodzący na teren budynków Akademii są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.
 7. Zawiesza się możliwość z korzystania z szatni w budynkach ASP.
 8. Zobowiązuje Kanclerza ASP do wyznaczenie i przygotowania w budynkach ASP pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 • § 5
 1. Traci moc zarządzenie Rektora 66/2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii z dnia 1 czerwca 2020 r.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.