Rekrutacja na jednolite studia magisterskie

Zasady przyjęć na i rok studiów w roku akademickim 2017/18

Poziom i forma studiów: jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Czas trwania studiów: 10 semestrów
Limit przyjęć: 27 osób

Rekrutacja online – założenie konta w systemie
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online w okresie od 22 maja do 5 czerwca 2017 roku
Konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczące godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.
Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia.

Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Każdy kandydat na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji posiada dane dotyczące przelewu.

Złożenie dokumentów w dziekanacie
6 – 8 czerwca 2017 r.
Maturzyści 2017 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 5 lipca 2017 roku.
Dyplomanci 2017 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu do dnia 5 lipca 2017 roku.

szczegółowe informacje na stronie głównej ASP

EGZAMIN WSTĘPNY

ETAP I. Przegląd i ocena prac
Kandydaci prezentują prace własne, które winny szeroko reprezentować ich możliwości, przygotowanie i charakter zainteresowań. Ilości drobniejszych form rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych (cykle uzupełnione komentarzem) są dowolne. Obowiązkowy jest obszerny szkicownik. Można również dołączyć dokumentację innych działań plastycznych (np. prace intermedialne, animacje, video). Przy większych formatach (powyżej 50 × 70 cm) obowiązuje ograniczenie do 25 rysunków i do 10 obrazów. Łączny czas prezentacji multimedialnych, animacji i prac video ograniczony jest do 10 minut, a kandydat zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu umożliwiającego ich przedstawienie. W ocenianej teczce prac kandydata może znaleźć się, nieobowiązkowo do 3 rysunków studyjnych aktu. Prace zebrane w teczce powinny być podpisane i datowane.
Za przegląd prac można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie minimum 20 punktów.

ETAP II. Egzamin praktyczny
a) seria zadań rysunkowo‑malarskich
b) zadanie projektowe
Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego: zagruntowane podobrazie (płótno, dykta lub tektura) o dłuższym boku nieprzekraczającym 80 cm, 3 mniejsze podobrazia o formacie 20 × 30 cm, farby olejne, temperowe lub akrylowe (do wyboru), biały karton typu brystol 100 × 70 cm, biały karton typu brystol 50 × 70 cm, papier typu ingres (lub cieńszy od brystolu), papier na szkice, węgiel rysunkowy, ołówki różnej twardości, piórka do tuszu, tusz czarny, pisaki, kolorowe papiery do wycinania, tusze typu ecoline, pędzle włosiowe różnych grubości, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, tektura na podkładkę do cięcia, linijka, bezwodny klej do papieru.
Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 80 punktów w tym:
a) seria zadań rysunkowo‑malarskich – maks. 50 pkt.
b) zadanie projektowe – maks. 30 pkt.
Warunkiem dopuszczenia do III etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 55 punktów.

ETAP III. Egzamin teoretyczny
Sprawdzian wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury, oraz wiedzy związanej ze specyfiką kierunku studiów.
W tym etapie może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Ocenie podlegają trzy etapy egzaminu, w etapie drugim wszystkie zadania egzaminu praktycznego.
Łącznie za etapy I do III kandydat może otrzymać maksymalnie 150 punktów.
Egzamin wstępny na kierunek grafika jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 90 punktów.
W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w III etapie egzaminu (egzamin teoretyczny). W wypadku otrzymania takiej samej ilości punktów w egzaminie teoretycznym – o pozycji kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów w II etapie (egzamin praktyczny).

Zamieszczony poniżej diagram w uproszczony sposób pokazuje etapy egzaminu oraz wskazówki, które mogą pomóc w lepszym przygotowaniu się do rekrutacji.

opracowanie: Weronika Kuc, 2017