Rekrutacja na jednolite studia magisterskie

Zasady przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2019/20

Poziom i forma studiów: jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Czas trwania studiów: 10 semestrów
Limit przyjęć: 27 osób

Rekrutacja online – założenie konta w systemie
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online w okresie od 22 maja – 5 czerwca 2019 roku.
Konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczące godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.
Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia.

Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny
Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Każdy kandydat na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji posiada dane dotyczące przelewu.

Złożenie dokumentów w dziekanacie
10 – 12 czerwca 2019 r. wykaz dokumentów § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
Maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku.
Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny

szczegółowe informacje na stronie głównej ASP

EGZAMIN WSTĘPNY

ETAP I. Przegląd i ocena prac, 17, 18 czerwca 2019
Kandydaci przedstawiają własne prace, reprezentujące ich przygotowanie i charakter zainteresowań. Prace mogą mieć charakter rysunkowy, malarski, graficzny, fotograficzny lub filmowy np. animacje czy video. Łączny czas prezentacji multimedialnych ograniczony jest do 10 minut, a kandydat zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu umożliwiającego ich przedstawienie. Ilość prac rysunkowych i malarskich o większych formatach ograniczona jest do 20 rysunków i 10 obrazów. Obowiązkowy obszerny szkicownik.
Prace zebrane w teczce powinny być podpisane i datowane
Za przegląd prac można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie minimum 5 punktów.

ETAP II. Egzamin praktyczny, 24 czerwca 2019
Zadanie rysunkowo-projektowe. Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego: biały karton typu brystol 100 × 70 cm, biały karton typu brystol 50 x 70 cm, papier typu ingres (lub cieńszy od brystolu), papier na szkice, węgiel rysunkowy, ołówki różnej twardości, piórka do tuszu, tusz czarny, pisaki, kolorowe papiery do wycinania, tusze typu ecoline, tusze kolorowe, tempery kolorowe pędzle włosiowe różnych grubości, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, tektura na podkładkę do cięcia, linijka, bezwodny klej do papieru.
Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Warunkiem dopuszczenia do III etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 5 punktów.

ETAP III. Egzamin teoretyczny, 26 czerwca 2019
Sprawdzian wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury, oraz wiedzy związanej ze specyfiką kierunku studiów.
W tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie minimum 5 punktów.

Ocenie podlegają trzy etapy egzaminu (o takiej samej punktacji).
Łącznie za etapy I do III kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Egzamin wstępny na kierunek grafika jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma łącznie co najmniej 15 punktów.

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w III etapie egzaminu (egzamin teoretyczny). W wypadku otrzymania takiej samej ilości punktów w egzaminie teoretycznym – o pozycji kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów w II etapie (egzamin praktyczny).