Jednolite Studia Magisterskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

I. DANE PODSTAWOWE:

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: GRAFIKA
KLASYFIKACJA ISCED: 0213
DYSCYPLINA ARTYSTYCZNA: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
POZIOM KSZTAŁCENIA: jednolite studia magisterskie
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
JĘZYK WYKŁADOWY: polski

ZWIĄZEK KIERUNKU STUDIÓW ZE STRATEGIĄ UCZELNI:
Strategią krakowskiego Wydziału Grafiki jest spójna ze strategią uczelni, która dąży do tego, by być nowoczesną uczelnią artystyczną i miejscem rozwoju wybitnych talentów.
Miejscem które przyjmuje wyzwania cywilizacyjne czasów, w jakich żyjemy. Kształcąc przyszłych artystów stawiając sobie za cel główny rozwój uniwersalnych wartości sztuki polskiej będącej częścią światowego dziedzictwa kultury. Zadania te realizowane są przy zachowaniu zasad istotnych z punktu widzenia poszanowania tradycji, ale przede wszystkim wyzwań, jakie niesie kształtowanie talentów w warunkach globalizacji. Zasady, które uznajemy za istotne to: otwartość i różnorodność, efektywność i konkurencyjność, mobilność i rozpoznawalność w świecie. Rozwój dyscyplin i specjalizacji oraz ewolucja kierunków kształcenia wynikająca z nowocześnie pojmowanej społecznej roli uczelni o tym charakterze. Zgodnie ze strategią uczelni Wydział Grafiki ukierunkowany jest na stały rozwój i doskonalenie działalności naukowo- artystycznej, badawczo-projektowej oraz współpracę krajową i międzynarodową z innymi uczelniami, instytucjami i środowiskiem zewnętrznym. Specyfiką i zaletą Wydziału Grafiki jest wielopłaszczyznowe kształcenie. To wartość nadrzędna, tworząca podstawy programu. Oferta Wydziału znajduje bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, od lat największe spośród wszystkich wydziałów ASP. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, równoległe rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pozwala kreować współczesnego artystę. Jesteśmy przekonani, że wobec szybkich przemian cywilizacyjnych, postępującej specjalizacji, częstej wymiany technologii to właśnie humanistyczne kształcenie artystyczne ma do spełnienia ważną rolę i powinno być podstawą rzetelnej edukacji plastycznej, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi dysponuje profesjonalny twórca.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Wydział Grafiki ASP w Krakowie kształci w zakresie grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, fotografii, filmu animowanego i mediów cyfrowych oraz rysunku i malarstwa. Układ programu zapewnia studentowi – po przejściu etapu kształcenia podstawowego i propedeutycznego – swobodę w wyborze specjalności, pracowni, przedmiotów, a także czasu jaki zamierza na nie przeznaczyć. Ta wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, jest naszym zdaniem niezbędnym elementem edukacji artystycznej. Uzyskane kwalifikacje powinny pozwalać absolwentowi na kreatywne podejmowanie wyzwań współczesnej sztuki w zakresie grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, projektowania graficznego, rysunku, fotografii, filmu animowanego czy działań multimedialnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej i projektowej. Posiada też kompetencje pozwalające na rozpoczęcie studiów doktoranckich. Nabyte na studiach doświadczenie warsztatowe, szerokie wykształcenie plastyczne, pozyskana wiedza humanistyczna – wysoka dojrzałość artystyczna w poszczególnych dziedzinach otwierają wiele terytoriów aktywności po ukończeniu studiów. Kształcenie skonstruowane jest na tyle komplementarnie, że pozwala wykorzystywać ten potencjał często alternatywnie, co w praktyczny sposób wspomaga czystą twórczość artystyczną a w sferę projektową wnosi ceniony w agencjach projektowych element swobodnej, odważnej kreacji artystycznej.
Absolwenci Wydziału Grafiki z powodzeniem kontynuują swoje kariery artystyczne, czego dowodem jest uznanie i szereg nagród zdobywanych w skali krajowej i międzynarodowej. Absolwenci z powodzeniem znajdują też zatrudnienie w branży związanej z prowadzonym kierunkiem studiów: studiach projektowych, graficznych, edytorskich, wydawniczych, fotograficznych czy produkcji filmowej.

WSKAZANIE POTRZEB SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ISTNIENIA KIERUNKU KSZTAŁCENIA ORAZ ZGODNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TYMI POTRZEBAMI
Zgodność zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy jest stale weryfikowana w oparciu o doświadczenie wynikające z praktycznej aktywności zawodowej absolwentów na rynku sztuki i polu działalności artystycznej, projektowej, wydawniczej etc. Monitorowane są kariery zawodowe absolwentów m.in. w oparciu o działalność Biura Karier Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Grafika jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną i absolwenci Wydziału znajdują z powodzeniem zatrudnienie związane z kierunkiem kształcenia. Różnorodność kształcenia na Wydziale Grafiki połączona z możliwością wybrania specjalizacji na wyższych latach studiów daje możliwość pozyskania specjalistycznej wiedzy i świadomości artystycznej na którą jest duże zapotrzebowanie rynkowe. Wydział Grafiki regularnie weryfikuje w tym kontekście również realizowane założenia programowe aby z jednej strony spełniały przyjęte wysokie standardy kształcenia artystycznego jak też odpowiadały na zapotrzebowanie rynkowe i społeczno-kulturowe. Dzięki bardzo wysokiej jakości kształcenia na Wydziale absolwenci – graficy świadomie i z powodzeniem podejmują po studiach działania profesjonalne odnosząc sukcesy i kształtując współczesny rynek sztuki w tym obszarze.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Do odbywania studiów na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą, oraz przystąpi do egzaminu wstępnego, w ramach którego uzyska wymaganą liczbę punktów rankingowych. Kandydat na Jednolite Pięcioletnie Studia Magisterskie powinien posiadać podstawowe kompetencje w zakresie:
— wiedzy dotyczącej kultury, w tym szeroko rozumianych sztuk wizualnych,
— umiejętności plastycznych i manualnych umożliwiających realizację prac artystycznych,
— komunikacji społecznej.

REKRUTACJA

II. PROGRAM STUDIÓW:

1. Forma studiów: studia stacjonarne
2. Liczba semestrów: 10
3. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 300
4. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
5. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów, a także liczby punktów ECTS – wg pkt IV
6 Łączna liczba godzin zajęć: 5167
7. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia:

Kierujący pracowniami i prowadzący przedmioty przeprowadzają w trakcie roku regularne korekty realizowanych projektów a obowiązkowo na koniec semestru przeglądy prac studentów. W czasie przeglądów i pokazów analizowana jest realizacja zakładanych efektów uczenia, wyciągane są wnioski i uwagi dot. realizacji zakresu działań przez studentów. Odbywają się również przeglądy katedralne kontrolujące realizację programów co semestr lub na koniec roku akademickiego (zależnie od decyzji Rady Wydziału lub Dziekana). Przeglądy wydziałowe odbywają się obowiązkowo na zakończenie roku akademickiego i stanowią część Rady klasyfikacyjnej. Do obowiązków Rady Wydziału należy również korelowanie programów dydaktycznych poszczególnych jednostek, zatwierdzanie programów nowo powstających przedmiotów i sprawdzanie sposobu ich realizacji. Charakter kontrolny ma także zatwierdzanie tematów prac dyplomowych przez Radę Wydziału (obecnie zatwierdzanie odbywa się w ramach poszczególnych katedr) i dopuszczenie do obrony dyplomu połączone z przeglądem prac. W celu weryfikacji i oceny efektów uczenia się wszystkie pracownie organizują wystawę końcoworoczną prac studentów, która jest analizowana przez Radę Wydziału. Na tej podstawie wyciągane są wnioski i ew. korekty w zakresie efektów uczenia.

1. Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 222
2. Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (minimum 5 punktów ECTS): 23
3. Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego: 5
4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk – nie przewidziane
5. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk —
6. Dodatkowe informacje

Studenci Jednolitych Pięcioletnich Studiów Magisterskich biorą udział w badaniach naukowo- -artystycznych prowadzonych przez Wydział Grafiki. Przygotowanie do prowadzenia badań odbywa się w toku zajęć prowadzonych przez pracownie kierunkowe.

III. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(podstawowe informacje n at struktury, systematyki i zakresu działań):

Organem odpowiedzialnym za monitorowanie jakości kształcenia jest Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Prowadzi stałą analizę procesów związanych z kształceniem studentów na Wydziale Grafiki zmierzając do doskonalenia i wdrażania dobrych praktyk jakościowych. Reaguje na postulaty zgłaszane przez studentów i pedagogów, które poddane wnikliwej analizie przedstawiane są podczas posiedzeń Rady Wydziału w formie rozwiązań jakie powinny być zastosowane. Regularność spotkań uwarunkowana jest zakresem problematyki, niemniej spotkania Komisji odbywają się co najmniej raz w semestrze. Wydziałowa Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia opracowała opis efektów kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku studiów Grafika i umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji. W oparciu o powyższe, opracowano ujednolicone i odpowiadające obowiązującym standardom karty przedmiotów zawierające: Ogólną charakterystykę przedmiotu i usytuowanie w programie studiów; Efekty uczenia się i sposób prowadzenia zajęć; Metody weryfikacji efektów uczenia się i nakład pracy studenta. Polityka Uczelni i Wydziału dotycząca wewnętrznego systemu jakości kształcenia wynika z wieloletniej tradycji i modyfikowanej praktyki a jej procedury kontrolne sprawdzały się przez wiele dziesięcioleci – działania powyższe mają więc przede wszystkim funkcję standaryzującą. Karty przedmiotów są składane z początkiem roku akademickiego na ręce kierowników Katedr (następnie Dziekana) i udostępniane studentom. Kierujący pracowniami i prowadzący przedmioty przeprowadzają w trakcie roku a obowiązkowo na koniec semestru przeglądy prac studentów. Przeglądy katedralne kontrolują realizację programów co semestr lub na koniec roku akademickiego (zależnie od decyzji Rady Wydziału lub Dziekana). Przeglądy wydziałowe odbywają się obowiązkowo na zakończenie roku akademickiego i stanowią część Rady klasyfikacyjnej. Do obowiązków Rady Wydziału należy również korelowanie programów dydaktycznych poszczególnych jednostek, zatwierdzanie programów nowo powstających przedmiotów i sprawdzanie sposobu ich realizacji. Charakter kontrolny ma także zatwierdzanie tematów prac dyplomowych przez Radę Wydziału (obecnie zatwierdzanie odbywa się w ramach poszczególnych katedr) i dopuszczenie do obrony dyplomu połączone z przeglądem prac. Ważnym elementem systemu zapewniania jakości kształcenia jest system ocen, wyróżnień proponowanych przez radę wydziału na przeglądach końcoworocznych. W celu porównania jakości kształcenia wszystkie pracownie organizują wystawę końcoworoczną, które są analizowane przez Radę Wydziału. Wystawa otwarta jest dla wszystkich przez okres jednego tygodnia. Taka konfrontacja z niezależną publicznością ma również charakter projakościowy. Istotnym elementem wydziałowego systemu kontroli jakości kształcenia jest coroczne pisemne sprawozdanie o działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej składane przez wszystkich nauczycieli akademickich kierownikom jednostek międzywydziałowych i po weryfikacji – dziekanowi, stanowiące podstawę okresowej oceny nauczycieli akademickich. Ważnym elementem korzystnie oddziałującym na jakość kształcenia jest – wpisane w strategię Wydziału – praktykowanie na wszystkich poziomach studiów zasady partnerstwa poszukiwań artystycznych i współuczestnictwa pedagogów i studentów w działaniach edukacyjnych, artystycznych i badawczych. Koncepcja kierunku zakłada możliwość świadomego budowania przez studenta indywidualnego programu studiów w grupie specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. Sprzyja to utrwalaniu i stałemu doskonaleniu dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia, wysokim poziomem studiów i funkcjonowaniem Wydziału Grafiki.