Jednolite Pięcioletnie Studia Magisterskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

I. DANE PODSTAWOWE:
NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: GRAFIKA
POZIOM KSZTAŁCENIA: Jednolite Pięcioletnie Studia Magisterskie
PROFIL KSZTAŁCENIA: Ogólnoakademicki
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: Magister Sztuki
PRZEWIDYWANE PRAKTYKI: Obowiązkowe praktyki zawodowe po ukończeniu IV semestru studiów. Praktyki wpisane są w plan studiów. Obejmują 25 godzin zajęć, w ramach których student uzyskuje 1 punkt ECTS.

KIERUNEK STUDIÓW NALEŻY DO OBSZARU SZTUKI, A EFEKTY KSZTAŁCENIA NA NIM ODNOSZĄ SIĘ DO DZIEDZINY SZTUK PLASTYCZNYCH, DYSCYPLINY ARTYSTYCZNEJ SZTUKI PIĘKNE.

ZWIĄZEK KIERUNKU STUDIÓW Z MISJĄ UCZELNI I STRATEGIĄ JEJ ROZWOJU: Strategią krakowskiego Wydziału Grafiki jest wielopłaszczyznowe kształcenie. To wartość nadrzędna, tworząca podstawy programu. Oferta Wydziału znajduje bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, od lat największe spośród wszystkich wydziałów ASP. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, równoległe rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pozwala kreować współczesnego artystę. Jesteśmy przekonani, że wobec szybkich przemian cywilizacyjnych, postępującej specjalizacji, częstej wymiany technologii to właśnie humanistyczne kształcenie artystyczne ma do spełnienia ważną rolę i powinno być podstawą rzetelnej edukacji plastycznej, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi dysponuje profesjonalny twórca.
Całość Strategii Wydziału Grafiki – osobna karta.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW i SYLWETKI ABSOLWENTA: Wydział Grafiki ASP w Krakowie kształci w zakresie grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, fotografii, filmu animowanego i mediów cyfrowych oraz rysunku i malarstwa. Układ programu zapewnia studentowi – po przejściu etapu kształcenia podstawowego i propedeutycznego – swobodę w wyborze specjalności, pracowni, przedmiotów, a także czasu jaki zamierza na nie przeznaczyć. Ta wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, jest naszym zdaniem niezbędnym elementem edukacji artystycznej. Przyjmujemy co roku kilkudziesięciu zagranicznych stypendystów programu Erasmus i Cepus.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów.

Uzyskane kwalifikacje powinny pozwalać absolwentowi na kreatywne podejmowanie wyzwań współczesnej sztuki w zakresie grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, projektowania graficznego, rysunku, fotografii, filmu animowanego czy działań multimedialnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej i projektowej. Posiada kompetencje pozwalające na rozpoczęcie studiów doktoranckich. Nabyte na studiach doświadczenie warsztatowe, szerokie wykształcenie plastyczne, pozyskana wiedza humanistyczna – wysoka dojrzałość artystyczna w poszczególnych dziedzinach otwierają wiele terytoriów aktywności po ukończeniu studiów. Kształcenie skonstruowane jest na tyle komplementarnie, że pozwala wykorzystywać ten potencjał często alternatywnie, co w praktyczny sposób wspomaga czystą twórczość artystyczną a w sferę projektową wnosi ceniony w agencjach projektowych element swobodnej, odważnej kreacji artystycznej.

ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów odbywa się w oparciu o działalność Biura Karier Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które jest wiodącą wśród polskich uczelni artystycznych jednostką tego typu. Od grudnia 2013 roku Biuro Karier realizuje na zlecenie MKiDN konkursowy, ogólnopolski projekt monitorowania kariery zawodowej absolwentów. Dodatkowym źródłem pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia w/w analizy są ankiety przekazywane absolwentom w chwili ukończenia studiów. Należy tu jednak zaznaczyć, że przekazywanie ich zawartości Wydziałowi odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zgodność zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy jest stale weryfikowana w oparciu o doświadczenie wynikające z praktycznej aktywności zawodowej pedagogów na rynku sztuki i polu działalności artystycznej, projektowej, wydawniczej etc.

REKRUTACJA: Do odbywania studiów na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą, oraz przystąpi do egzaminu wstępnego, w ramach którego uzyska wymaganą liczbę punktów rankingowych. Egzamin wstępny na Pięcioletnie Jednolite Studia Magisterskie składa się z trzech etapów:
I. Przegląd i ocena prac – kandydaci prezentują prace własne, które winny szeroko reprezentować ich możliwości, przygotowanie i charakter zainteresowań.
II. Egzamin praktyczny – seria zadań rysunkowych i malarskich z natury, oraz kompozycje z wyobraźni.
III. Egzamin teoretyczny – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury, oraz związanej ze specyfiką kierunku studiów.

Ocenie podlegają wszystkie etapy/zadania egzaminu wstępnego, w etapie II wszystkie zadania egzaminu praktycznego. Zasady konkursu eliminują po każdym etapie kolejną grupę kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganego minimum punktów. Po każdym etapie publikowane są listy dopuszczonych do kolejnego etapu, wyniki punktowe egzaminu podawane są po zakończeniu procesu rekrutacji. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy: zostali dopuszczeni do wszystkich etapów/zadań egzaminu wstępnego, uzyskali odpowiednią liczbę punktów za obowiązujące zadania egzaminu wstępnego oraz zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej mieszczące się w ramach limitu przyjęć.

Podstawą ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej jest suma punktów uzyskanych przez niego w czasie egzaminu. Osoby, które zdały egzamin (uzyskały wymagane minimum punktów za wszystkie zadania), jednak na liście rankingowej znajdą się poza limitem przyjęć, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc. W razie zwolnienia miejsca w limicie, np. z powodu rezygnacji lub braku potwierdzenia podjęcia studiów przez przyjętego kandydata, miejsce to zajmuje osoba, która uzyskała kolejną najwyższą lokatę.

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej liczby punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przedmiot kierunkowy (seria zadań rysunkowych).

Wszystkie kierunki prowadzone w ASP w Krakowie zwalniają z obowiązującego egzaminu teoretycznego na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki. Osoby te otrzymują najwyższą ustaloną punktację za egzamin teoretyczny/rozmowę kwalifikacyjną. ASP w Krakowie zwalnia z egzaminu wstępnego na studia dwóch laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o ile będą ubiegać się o przyjęcie na jeden z trzech kierunków dyscypliny sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, grafika. Przy większej liczbie laureatów ubiegających się o przyjęcie na studia zostanie przyjęty kandydat znajdujący się na wyższej pozycji listy laureatów Przeglądu.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Kandydat na Jednolite Pięcioletnie Studia Magisterskie powinien posiadać podstawowe kompetencje w zakresie:
– wiedzy dotyczącej kultury, w tym szeroko rozumianych sztuk wizualnych,
– umiejętności plastycznych i manualnych umożliwiających realizację prac artystycznych,
– komunikacji społecznej.

II. PROGRAM KSZTAŁCENIA:
A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: osobna karta

B. PROGRAM STUDIÓW:
B.1 Forma studiów: studia stacjonarne
B.2 Liczba semestrów: 10
B.3 Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 300
B.4 Moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisanymi do każdego modułu zakładanymi efektami kształcenia i liczbą punktów ECTS – osobna karta
B.5 Plan studiów – osobna karta
B.6 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:
B.6.1 wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 222
B.6.2 z zakresu nauk podstawowych właściwych dla kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia 88
B.6.3 o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych 193
B.7 Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów 23
B.8 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS 41
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów
B.9 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 5
B.10 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego 2
B.11 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: Praktyki zawodowe organizowane są w miesiącu czerwcu, po zakończeniu zajęć. Prowadzone są przez pedagogów z Katedry Grafiki Projektowej. Ta forma praktyk jest obligatoryjna dla studentów po II roku studiów i wpisana są w plan studiów. Praktyki obejmują 25 godzin zajęć, w ramach których student uzyskuje 1 punkt ECTS. Celem praktyk jest zapoznanie studenta z procesem wydawniczym oraz ze specyfiką funkcjonowania biur projektowych i agencji reklamowych. Realizowane jest zazwyczaj określone zadanie projektowe, które należy przeprowadzić przez cały proces wydawniczy, aż do gotowego wydruku. Studenci uczestniczą w pracy biura projektowego oraz w pełnym procesie na terenie drukarni. Zetknięcie studenta z rzeczywistością rynkową i realiami funkcjonowania projektanta weryfikuje jego kompetencje i uświadamia obszar przyszłych możliwości. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie oceny wykonanych zadań.
B.12 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk: 1
B.13 Dodatkowe informacje: Studenci Jednolitych Pięcioletnich Studiów Magisterskich biorą udział w badaniach naukowo-artystycznych prowadzonych przez Wydział Grafiki. Przygotowanie do prowadzenia badań odbywa się w toku zajęć prowadzonych przez pracownie kierunkowe. Badania naukowo-artystyczne, rozumiane są jako zaawansowane projekty artystyczne, artystyczno-naukowe, projektowe i wydawnicze realizowane przez studentów w ramach specjalizacji właściwych dla katedr Grafiki Warsztatowej, Projektowania Graficznego, Rysunku i Malarstwa, oraz Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych.

III. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Organem odpowiedzialnym za monitorowanie jakości kształcenia jest Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia prowadzi stałą analizę procesów związanych z kształceniem studentów na Wydziale Grafiki zmierzając do doskonalenia i wdrażania dobrych praktyk jakościowych. Reaguje na postulaty zgłaszane przez studentów i pedagogów, które poddane wnikliwej analizie przedstawiane są podczas posiedzeń Rady Wydziału w formie rozwiązań gotowych do wdrożenia. Wydziałowa Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia opracowała opis efektów kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku studiów Grafika i umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. W oparciu o powyższe, opracowano ujednolicone i odpowiadające obowiązującym standardom karty przedmiotów zawierające: A. Ogólną charakterystykę przedmiotu i usytuowanie w programie studiów, B. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć, C. Metody weryfikacji efektów kształcenia i nakład pracy studenta. Polityka Uczelni i Wydziału dotycząca wewnętrznego systemu jakości kształcenia wynika z wieloletniej tradycji i modyfikowanej praktyki a jej procedury kontrolne sprawdzały się przez wiele dziesięcioleci – działania powyższe mają więc przede wszystkim funkcję standaryzującą. Karty przedmiotów są składane z początkiem roku akademickiego na ręce kierowników Katedr (następnie Dziekana) i udostępniane studentom.

Kierujący pracowniami i prowadzący przedmioty przeprowadzają w trakcie roku a obowiązkowo na koniec semestru przeglądy prac studentów. Przeglądy katedralne kontrolują realizację programów co semestr lub na koniec roku akademickiego (zależnie od decyzji Rady Wydziału lub Dziekana). Przeglądy wydziałowe odbywają się obowiązkowo na zakończenie roku akademickiego i stanowią część Rady klasyfikacyjnej. Do obowiązków Rady Wydziału należy również korelowanie programów dydaktycznych poszczególnych jednostek, zatwierdzanie programów nowo powstających przedmiotów i sprawdzanie sposobu ich realizacji. Charakter kontrolny ma także zatwierdzanie tematów prac dyplomowych przez Radę Wydziału (obecnie zatwierdzanie odbywa się w ramach poszczególnych katedr) i dopuszczenie do obrony dyplomu połączone z przeglądem prac. Ważnym elementem systemu zapewniania jakości kształcenia jest system ocen, wyróżnień proponowanych przez radę wydziału na przeglądach końcoworocznych.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów 5

W celu porównania jakości kształcenia wszystkie pracownie organizują wystawę końcoworoczną, które są analizowane przez Radę Wydziału. Wystawa otwarta jest dla wszystkich przez okres jednego tygodnia. Taka konfrontacja z niezależną publicznością ma również charakter projakościowy. Istotnym elementem wydziałowego systemu kontroli jakości kształcenia jest coroczne pisemne sprawozdanie o działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej składane przez wszystkich nauczycieli akademickich kierownikom jednostek międzywydziałowych i po weryfikacji – dziekanowi, stanowiące podstawę okresowej oceny nauczycieli akademickich. Przy dokonywaniu oceny bierze się pod uwagę ocenę studentów, doktorantów, bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki organizacyjnej w trybie określonym w tekście jednolitym Statutu ASP z dn. 29 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami i uchwałami nr od 1/2012 do 11/2012 Senatu z dn. 23 stycznia 2012 roku oraz uchwałami nr od 14/2012 do 19/2012 Senatu z dn. 21 lutego 2012. Ważnym elementem korzystnie oddziałującym na jakość kształcenia jest – wpisane w strategię Wydziału – praktykowanie na wszystkich poziomach studiów zasady partnerstwa poszukiwań artystycznych i współuczestnictwa pedagogów i studentów w działaniach edukacyjnych, artystycznych i badawczych. Koncepcja kierunku zakłada możliwość świadomego budowania przez studenta indywidualnego programu studiów w grupie specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. Sprzyja to utrwalaniu i stałemu doskonaleniu dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia, wysokim poziomem studiów i funkcjonowaniem Wydziału Grafiki.

→ Opis kierunku Studiów (PDF)
→ Moduly JSM 2016–17 (PDF)
→ RPL przedmioty efekty ECTS 2016-17 (PDF)