Misja i historia wydziału

 

Misja Wydziału

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kształci w zakresie grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, fotografii, filmu animowanego i mediów cyfrowych oraz rysunku i malarstwa. Wieloletnia tradycja edukacji na Wydziale Grafiki oparta jest o program studiów, otwarty na aktualne nurty w sztuce i projektowaniu oraz ukierunkowany na indywidualny rozwój studenta.W skład Wydziału Grafiki wchodzą katedry: Rysunku i Malarstwa, Grafiki Warsztatowej, Projektowania Graficznego, oraz Fotografii, Filmu Animowanego i Mediów Cyfrowych. Wszystkie katedry prowadzą kształcenie propedeutyczne i specjalistyczne w swoich dziedzinach.

Nasi absolwenci posiadają umiejętności i wiedzę z obszaru grafiki artystycznej i projektowej, jak i nowych mediów. Wielostronne wykształcenie plastyczne pomaga im w podejmowaniu samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Kształcimy kreatywnych twórców, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.

Strategią krakowskiego Wydziału Grafiki jest wielopłaszczyznowe kształcenie. To wartość nadrzędna, tworząca podstawy programu. Nasza oferta wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, od lat największe spośród wszystkich wydziałów ASP. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, równoległe rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pozwala kreować współczesnego artystę. Jesteśmy przekonani, że wobec szybkich przemian cywilizacyjnych, postępującej specjalizacji, częstej wymiany technologii to właśnie humanistyczne kształcenie artystyczne ma do spełnienia ważną rolę i powinno być podstawą rzetelnej edukacji plastycznej, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi dysponuje twórca.

Analizujemy potrzeby programowe i oczekiwania studentów. Nasze rozwiązania i doświadczenia dotyczące funkcjonowania Wydziału i zakresu studiów poddajemy stałej aktualizacji. Realizując swoją misję Wydział Grafiki dąży do rozpowszechniania i przekazywania wiedzy i umiejętności opartych o swobodę w działalności artystycznej, projektowej, technologicznej, społecznej i naukowej. Trwałym elementem misji strategicznej Wydziału Grafiki jest praktykowanie na wszystkich poziomach studiów zasady partnerstwa poszukiwań artystycznych i współuczestnictwa pedagogów i studentów w działaniach edukacyjnych, artystycznych i badawczych.

Koncepcja kierunku zakłada możliwość świadomego budowania przez studenta indywidualnego programu studiów w grupie specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. Układ programu zapewnia studentowi – po przejściu etapu kształcenia podstawowego – swobodę w wyborze specjalności, a także czasu, jaki zamierza na nie przeznaczyć. Wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, dotyczy również kształtu pracy dyplomowej.

 

Historia

W 1909 roku w ramach Akademii Sztuk Pięknych powstała pierwsza Pracownia Grafiki, niebędąca jeszcze samodzielnym wydziałem, prowadzona przez Józefa Pankiewicza. Katedry Grafiki Artystycznej w ramach uczelni krakowska grafika doczekała się w okresie powojennym. Kierowali nią wtedy Konrad Srzednicki i Andrzej Jurkiewicz, którego po wyjeździe do Warszawy w 1954 roku zastąpił Mieczysław Wejman. Ton nauczaniu nadawali więc początkowo twórcy i pedagodzy, których świadomość artystyczna ukształtowała się w międzywojniu. Oni też, wspólnie z Ludwikiem Gardowskim, od 1950 roku kierującym Katedrą Drzeworytu, ukształtowali istniejący do dziś triumwirat pracowni druku płaskiego, wklęsłego i wypukłego.

Pedagodzy i absolwenci Wydziału stworzyli nadzwyczaj silne środowisko w Krakowie, który stał się wiodącym ośrodkiem grafiki artystycznej w kraju i na świecie. Inicjatorami jednej z najbardziej znanych wystaw: Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie / obecnie Triennale / byli profesorowie Wydziału, w tym wieloletni, niezwykle zasłużony imprezie, jej realizator prof. Witold Skulicz. Wyrazem troski Wydziału o udany start artystyczny najmłodszych jego absolwentów jest organizowany Konkurs Grafiki Roku ze środków MKiS, umożliwiający kontynuację korzystania z pracowni ASP przy braku własnych warsztatów.

Wydział jest szeroko znany poza granicami kraju, gdzie jego absolwenci zdobywają powszechne uznanie i to w wielu różnych dziedzinach grafiki, jak np. Czesław Słania – jeden z najwybitniejszych rytowników europejskich, Roman Cieślewicz – nieżyjący już wybitny projektant, oraz cała plejada niezwykle uzdolnionych grafików zamieszkałych w kraju, a zdobywających laury na międzynarodowych konkursach i wystawach