Metoda dydaktyczna zapoczątkowana przez prof. Ludwika Gardowskiego w 1929 roku do dziś kształtuje charakter Pracowni Liternictwa i Typografii. Studenci doświadczają tu uniwersalnych wartości funkcjonujących w sztuce poprzez kształtowanie formy i ekspresji litery. Ścisłe zasady konstrukcji znaków literowych w oparciu o doświadczenia historyczne, funkcja pisma jako nośnika przekazu werbalnego oraz relacja obrazu układu literniczego w odniesieniu do treści – to główne elementy weryfikacji działań plastycznych. Wolne od subiektywnej oceny są znakomitym medium w dydaktyce artystycznej ułatwiającym manifestowanie się indywidualnych osobowości studentów.
Pracownia jest miejscem przyjaznych spotkań studentów i pedagogów, w czasie których pogłębiana jest wiedza o literze i typografii. Zajęcia często przybierają formę wymiany, w ramach której studenci prezentują i wzajemnie komentują wraz z pedagogami swoje prace, czemu towarzyszy dyskusja oraz dzielenie się poglądami i argumentami. Część zajęć przyjmuje formę ilustrowanych wykładów wygłaszanych także przez zaproszonych gości, oraz warsztatów prowadzonych przez specjalistów związanych z innymi ośrodkami artystycznymi.
Pracownia prowadzi kształcenie wstępne na I i II roku studiów (Podstawy liternictwa i typografii – do r.a. 2021–2022) przekazując szeroką wiedzę o literze, jej historii i ewolucji formy oraz przygotowując studentów od strony praktycznej do podejmowania działań projektowych i artystycznych z użyciem litery. Program ten kładzie szczególny nacisk na wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie poprawnego składu tekstu i szerzej rozumianej typografii.
Kształcenie specjalistyczne na wyższych latach studiów odbywa się według indywidualnych programów nauczania dostosowanych do predyspozycji i upodobań studentów i obejmuje wszelkie działania z użyciem litery zarówno autorskiej, jak i gotowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad typografii i tworzenia fontów.
Znajdź nas na facebooku

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Do pobrania:

Prace studentów