Całoroczny kurs z zakresu Kultury Wizualnej dla studentów IV roku podzielony jest na bloki tematyczne, realizowane w oparciu o wykłady oraz uzupełniające je ćwiczenia. Poszczególne zagadnienia omawiane są przez uznanych specjalistów z danej dziedziny. Tematy poruszane w ramach zajęć obejmują m.in.:

– elementy praktyki kuratorskiej (doskonalenie umiejętności kształtowania całościowo potraktowanego projektu artystycznego jako konstruktu narracyjnego)

– język wypowiedzi o sztuce (analiza tekstów stanowiących uzupełnienie dzieła artystycznego, takich jak np. autokomentarz, tekst kuratorski, recenzja)

– liberatura (analiza utworów, w których przekaz literacki warunkowany jest formą prezentacji tekstu)

– komiks (analiza komunikatu narracyjnego wyrażonego środkami wizualnymi)

– film (analiza środków formalnych wykorzystanych w obrębie utworu kinematograficznego)

– podstawy technik prezentacyjnych (kształcenie umiejętności przygotowania wykładu-prezentacji jako formy narracyjnej)

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie ćwiczeń przeprowadzonych w I i II semestrze, a także realizowanego w II semestrze autorskiego projektu, zakładającego opracowanie przez studenta autoprezentacji w formie wykładu performatywnego.

Interdyscyplinarna formuła zajęć pozwala konfrontować w sposób bezpośredni doświadczenia z obszaru różnych mediów oraz łączyć rozważania teoretyczne z praktyką artystyczną.