Dyplomy

 


Zasady dotyczące procesu dyplomowania na jednolitych studiach magisterskich określone przez Radę Wydziału Grafiki ASP w Krakowie od roku akad. 2021/2022

Praca dyplomowa składa się z dwóch integralnych części: teoretycznej i artystycznej.

Praca teoretyczna

Praca teoretyczna wykonywana jest pod kierunkiem osoby prowadzącej seminarium dyplomowe, będącej wykładowczynią przedmiotów teoretycznych  na Wydziale Grafiki. Praca teoretyczna powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, prezentującym wiedzę i umiejętności autora związane z poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Praca teoretyczna może zawierać również autokomentarz i opis działań, jakie autor podjął w trakcie realizacji pracy praktycznej. Przygotowana jest w starannej, edytorskiej formie drukowanej.

Praca artystyczna

Praca artystyczna wykonywana jest pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej – promotora. Praca artystyczna powinna być oryginalną, zintegrowaną prezentacją wizualną, zgodną z poziomem i profilem kształcenia, charakteryzującą się adekwatnym doborem środków wyrazu, problematyką i ekspresją artystyczną oraz świadomym i zgodnym z założeniami wykorzystaniem warsztatu.

Dokumentację pracy dyplomowej należy przygotować w dwóch osobnych częściach w wersji elektronicznej (2 pliki PDF z osobnymi okładkami i stronami tytułowymi):

 1. 1 część: praca teoretyczna
 2. 2 część: praca artystyczna (pełna dokumentacja pracy praktycznej)

natomiast formę drukowaną należy przygotować w formie jednej publikacji zawierającej wyżej wymienione części.


Promotor

Promotorem może być nauczyciel akademicki prowadzący pracownię dyplomową na Wydziale Grafiki.

Promotor ma obowiązek sprawdzenia części teoretycznej oraz wprowadzenia jej do systemu antyplagiatowego (JSA), a następnie złożenia wydrukowanego i podpisanego raportu antyplagiatowego, który dołączony jest do dokumentacji pracy magisterskiej.
Link do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA): https://jsa.opi.org.pl/

Promotor zobligowany jest sprawdzenia kompletności wersji cyfrowej całości pracy (praktycznej i teoretycznej) składanej do Dziekanatu przez dyplomanta. Cyfrowa wersja pracy jest identyczna z wersją drukowaną.

Promotor ma obowiązek zamieścić komplet materiałów dyplomowych w wersji cyfrowej na platformie Teams przed złożeniem dokumentacji dyplomowej przez studenta w Dziekanacie:

 • praca teoretyczna i praca artystyczna*;
 • karta informacyjna o pracy dyplomowej (podpisana przez promotora i dyplomanta); [wzór w załączeniu]
 • raport antyplagiatowy (podpisany przez promotora)

w formie dwóch oddzielnych plików. Zamieszczona na platformie Teams dokumentacja pracy artystycznej i pracy teoretycznej powinna zostać zoptymalizowana / skompresowana na potrzeby internetu. Pliki powinny zostać przygotowane oraz opisane wg wzoru:


Sposób przygotowania plików – dokumentacji prac dyplomowych na platformie Teams:

Dokumentację należy zamieścić w zakładce „Pliki” na platformie Teams (bezpośredni link dostępu do odpowiedniego folderu dyplomanta zostanie przesłany promotorowi)

Nazwa każdego pliku powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko dyplomanta
  2. Praca teoretyczna/praca artystyczna

Należy skompresować (zmniejszyć rozmiar pliku) pliki na potrzeby użytkowania online. Maksymalna wielkość pliku PDF to 20 MB, natomiast inne pliki (np. video) nie powinny przekraczać 40 MB.

W przypadku większych plików zawierających materiały multimedialne i filmy, których kompresja nie jest możliwa ze względu na stratę jakości, można wykorzystać zewnętrzne serwisy takie jak YouTube lub Vimeo (istnieje możliwość wyboru niepublicznego udostępniania linku) i zamieszczenie linków w osobnym (odpowiednio opisanym) pliku PDF.

Należy utworzyć wielostronicowy plik PDF zamiast zestawu pojedynczych plików (np. dokumentacji zdjęciowej pracy artystycznej w formacie .jpeg). Wielostronicowy plik PDF powinien zostać zapisany w formie rozkładówek. Pliki PDF nie powinny zawierać znaczników cięcia.


Recenzent

Recenzent powoływany przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Grafiki dokonuje oceny pracy dyplomowej magisterskiej. Recenzent musi posiadać co najmniej stopień doktora. W wyjątkowych przypadkach dziekan może upoważnić osobę, która nie spełnia tych wymogów (np. specjalista spoza uczelni).

Dokumentacja dyplomowa zostanie udostępniona recenzentom we wskazanym folderze na platformie Teams w terminie wyznaczonym w harmonogramie obron.

Recenzenci zobowiązani są do przesłania podpisanej cyfrowej wersji recenzji w formacie PDF, drogą elektroniczną do wskazanego folderu na platformie Teams najpóźniej 24 h przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej.


Ocena pracy dyplomowej magisterskiej / obrona dyplomu

Praca dyplomowa magisterska oceniana jest pod kątem poziomu opracowania artystycznego, wizualnego i intelektualnego oraz oryginalności przedstawionych założeń i ich realizacji. Oceny pracy magisterskiej dyplomowej dokonuje komisja powołana przez dziekana. Obrona pracy dyplomowej jest publiczna.

W szczególnych okolicznościach obrona pracy dyplomowej może odbywać się w formie zdalnej na platformie Teams. Zasady na jakich przebiega obrona w formie zdalnej określone są w przepisach odrębnych.


Zgłoszenie tematów prac dyplomowych do Dziekanatu po zatwierdzeniu ich w Katedrach:

Do 30 listopada danego roku akademickiego należy zatwierdzić w Katedrach tematy prac dyplomowych.

Kierownicy Katedr sporządzają protokół, w którym zawierają poza tematami prac dyplomowych, imiona i nazwiska dyplomantów, nazwę pracowni, w której realizuje dyplom oraz promotora. Protokół niezwłocznie po zakończeniu zebrania Katedry przekazują do Dziekanatu.

Dotychczasowy formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej nie obowiązuje.


Komisja kwalifikacyjna – dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

W terminie podanym w harmonogramie obron kierownicy Katedr zwołują zebranie członków katedry celem dopuszczenia prac do obrony. W skład komisji, oprócz członków danej Katedry, wchodzą osoby prowadzące teoretyczną część kwalifikowanej pracy dyplomowej. Osoby te odpowiadają za poprawną formę i kompletność części teoretycznej.

Komisja stwierdza czy złożona praca dyplomowa jest kompletna i zawiera:

 1. pracę teoretyczną i pracę artystyczną (w wersji cyfrowej identycznej z wersją drukowaną)*
 2. kartę informacyjną o pracy dyplomowej (podpisaną przez dyplomanta i promotora); [wzór w załączeniu]

* tytuł dokumentacji części praktycznej oraz teoretycznej musi być identyczny z podanym w karcie informacyjnej o pracy dyplomowej.

Prace niekompletne nie zostają dopuszczone do obrony.

Dzień po zebraniu kierownicy Katedr przekazują protokoły z zebrania do Dziekanatu z listą osób dopuszczonych do obrony.


Kompletowanie dokumentacji dyplomowej na platformie TEAMS

W terminie podanym w harmonogramie obron promotorzy prac zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną do wskazanego folderu na platformie Teams:

 1. pracy teoretycznej i pracy artystycznej (w wersji cyfrowej identycznej z wersją drukowaną)*
 2. karty informacyjnej o pracy dyplomowej (skan z podpisem promotora i dyplomanta) [wzór w załączeniu]
 3. raportu antyplagiatowego (podpisanego przez promotora)

* szczegółowy opis sposobu archiwizacji plików multimedialnych dokumentacji dyplomowej na platformie Teams oraz na potrzeby obrony w formie zdalnej znajduje się w dokumencie Praca dyplomowa_MGR_WG_wytyczne_2020_2021_jesien 2021.


Złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie

Forma i zasady składania pracy dyplomowej

W terminie do 15 maja dyplomant składa do Dziekanatu pracę dyplomową w formie wydrukowanej i cyfrowej bądź uzasadniony i zatwierdzony przez promotora wniosek do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do 30 września.

Wersja wydrukowana:
Dyplomant zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu wydrukowaną pracę pisemną (dokumentacja pracy artystycznej + praca teoretyczna), która powinna zawierać:

 • okładkę;
 • stronę tytułową według wzoru w załączeniu;
 • spis treści;
 • wstęp zawierający wprowadzenie, cel i zakres pracy oraz uwagi metodologiczne
 • rozdziały i podrozdziały (esej / referat / główna część pracy pisemnej);
 • bibliografię (wykaz cytowanej literatury, w porządku alfabetycznym);
 • ewentualne załączniki, wykaz ilustracji i/lub reprodukcje wszystkich prac;
 • numery stron

* dokumentacja pracy pisemnej i artystycznej w formie drukowanej nie powinna być większa niż format A4.

Oprócz pracy dyplomowej student składa w Dziekanacie również:

 • kartę informacji o pracy dyplomowej (wzór w załączeniu), podpisaną przez promotora i dyplomanta
 • raport antyplagiatowy podpisany przez promotora

oraz

 • formularz zgody na badanie losów absolwentów
 • oświadczenie w sprawie JSA (antyplagiatowe)

Dyplomant zobligowany jest również do przygotowania po 1 egzemplarzu pracy identycznej z wersją drukowaną (pracy teoretycznej i pracy artystycznej) dla Promotora oraz dla Recenzenta.

W przypadku obrony prowadzonej zdalnie, Promotor i Recenzent otrzymują cyfrową wersję pracy (Promotor i Recenzent mają dostęp do złożonej wersji cyfrowej na platformie Teams).

Wersja cyfrowa:

Całość pracy dyplomowej (identyczna z wersją drukowaną; bez kompresji plików) musi zostać złożona w Dziekanacie w formie cyfrowego pliku zapisanego w formacie PDF na odpowiednio opisanej i podpisanej przez dyplomanta i promotora płycie CD/DVD (dopuszczalne jest zarchiwizowanie pracy na dysku USB w opisanej i podpisanej kopercie):

 • praca teoretyczna w formie pliku PDF
 • dokumentacja pracy artystycznej w formie pliku PDF
 • ew. pełna praca artystyczna w formie elektronicznego pliku (np. filmy i materiały multimedialne powinny być zapisane w formacie QT lub MP.4)

Nazwa każdego pliku powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko dyplomanta
 2. Praca teoretyczna/praca artystyczna

Należy utworzyć wielostronicowy plik PDF zamiast zestawu pojedynczych plików (np. dokumentacji zdjęciowej pracy artystycznej w formacie .jpeg).

Wielostronicowy plik PDF powinien zostać zapisany w formie rozkładówek.

Pliki PDF nie powinny zawierać znaczników cięcia.

Pliki pracy dyplomowej zamieszczane są w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.


Komisja kolaudacyjna

W sytuacji, w której złożona praca dyplomowa zawiera uchybienia merytoryczne lub formalne, dziekan może na wniosek Promotora powołać komisję kolaudacyjną, która rozstrzyga czy praca dyplomowa może zostać dopuszczona do obrony po uzupełnieniu braków, dokonanego przed posiedzeniem komisji. Przewodniczący komisji przekazuje protokół z zebrania do Dziekanatu najpóźniej na 5 dni przed terminem obrony.

Praca dyplomowa_MGR_WG_wytyczne_2020_2021_jesien 2021

karta informacyjna o pracy dyplomowej

informacje na stronie tytułowej pracy dyplomowej – MGR

Regulamin studiów – wyciąg DYPLOMY