Wytyczne do prac dyplomowych

Zasady dotyczące procesu dyplomowania na jednolitych studiach magisterskich określone przez Radę Wydziału Grafiki ASP w Krakowie od roku akad. 2019/2020.

Praca dyplomowa składa się z dwóch integralnych części: pracy artystycznej i pracy teoretycznej.

Praca artystyczna
Praca artystyczna wykonywana jest pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej – promotora. Praca artystyczna/praktyczna, powinna być oryginalną, zintegrowaną prezentacją wizualną, zgodną z poziomem i profilem kształcenia, charakteryzującą się adekwatnym doborem środków wyrazu, problematyką i ekspresją artystyczną oraz świadomym i zgodnym z założeniami wykorzystaniem warsztatu.

Promotor
Promotorem może być nauczyciel akademicki legitymujący się stopniem doktora habilitowanego. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek dyplomanta Dziekan może wyznaczyć do prowadzenia pracy dyplomowej magisterskiej osobę, która nie posiada tytułu doktora habilitowanego ale osoba taka musi posiadać stopień doktora.
Promotor ma obowiązek sprawdzenia pracy teoretycznej oraz wprowadzenia jej do systemu antyplagiatowego (JSA) oraz złożenia podpisanego raportu antyplagiatowego, który dołączony jest do dokumentacji pracy magisterskiej.
Promotor ma obowiązek sprawdzenia kompletności wersji cyfrowej całości pracy (praktycznej i teoretycznej) składanej do Dziekanatu przez dyplomanta w terminach do 15 maja lub 30 września.

Praca teoretyczna
Praca teoretyczna wykonywana jest pod kierunkiem osoby prowadzącej seminarium dyplomowe, będącej wykładowcą przedmiotów teoretycznych na Wydziale Grafiki. Praca teoretyczna powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, prezentując wiedzę i umiejętności autora związane z poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Praca teoretyczna może zawierać również autokomentarz i opis działań jakie autor podjął w trakcie realizacji pracy praktycznej.

Komisja kwalifikacyjna
Dziekan Wydziału Grafiki powołuje Komisję kwalifikacyjną składającą się z przedstawicieli czterech katedr. Komisja zbiera się w terminie do 7 dni od terminu obowiązkowego złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie. Komisja dokonuje sprawdzenia kompletności złożonej pracy (pełna dokumentacja pracy praktycznej, dokumentacja pracy teoretycznej, złożone wersje cyfrowe oraz raport antyplagiatowy podpisany przez promotora pracy dyplomowej). Prace niekompletne nie zostają dopuszczone do obrony.

TERMINY

Zgłoszenie tematu pracy:
Do 15 listopada danego roku akademickiego student roku dyplomowego składa w wybranej pracowni formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (wg wzoru w załączeniu) wraz z informacją na temat wybranej Pracowni i Promotora pracy dyplomowej.
Do 30 listopada danego roku akademickiego odbywa się zatwierdzanie w Katedrach tematów prac dyplomowych.

Zgłoszenie obrony pracy:
Zgodnie z regulaminem studiów student może złożyć pracę dyplomową w dwóch terminach: I termin — do 15 maja danego roku akademickiego
II termin — do 30 września danego roku akademickiego
W przypadku składania pracy w drugim terminie wymagane jest złożenie przez dyplomanta potwierdzonego przez promotora wniosku o zgodę do Dziekana.

Forma i zasady składania pracy dyplomowej
Całość pracy dyplomowej musi zostać złożona w Dziekanacie w formie pliku cyfrowego:
praca artystyczna jako skompresowany elektroniczny plik (PDF, QT, MP.4)
praca pisemna (PDF)
Oprócz pliku cyfrowego dyplomant musi dostarczyć wydrukowaną pracę pisemną, która powinna zawierać:

 • stronę tytułową według wzoru w załączeniu
  spis treści;
 • wstęp zawierający wprowadzenie, cel i zakres pracy oraz uwagi metodologiczne
 • rozdziały i podrozdziały (esej / referat / główna część pracy pisemnej);
 • bibliografię (wykaz cytowanej literatury, w porządku alfabetycznym);
  ewentualne załączniki, wykaz ilustracji i/lub reprodukcje wszystkich prac

Oprócz pracy student składa w Dziekanacie również:

 • Dane o pracy dyplomowej wg wzoru w załączeniu
 • 
indeks z kartą egzaminacyjną zawierający wszystkie wpisy
 • kartę obiegową
 • formularz zgody na badanie losów absolwentów
 • cztery fotografie kolorowe, na wprost, na jasnym tle (4,5 x 6,5 cm) do dyplomu (wersja w języku polskim) lub o jedną fotografię więcej w przypadku odpisu w języku angielskimNależy również przygotować po 1 egzemplarzu pracy dla Promotora oraz dla Recenzenta.
  Pliki pracy dyplomowej zamieszczane są w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Recenzent
Recenzent powoływany przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Grafiki dokonuje oceny pracy dyplomowej magisterskiej. Recenzent musi posiadać co najmniej stopień doktora. W wyjątkowych przypadkach dziekan może upoważnić osobę, która nie spełnia tych wymogów (np. specjalista spoza uczelni).

Ocena pracy dyplomowej
Magisterska praca dyplomowa oceniana jest pod kątem poziomu opracowania artystycznego, wizualnego i intelektualnego oraz oryginalności przedstawionych założeń i ich realizacji. Oceny dokonuje komisja powołana przez dziekana. Obrona odbywa się w formule otwartej dla publiczności i osób zainteresowanych.

Zgłoszenie pracy dyplomowej
Dane o pracy dyplomowej
Informacje na stronie tytułowej pracy dyplomowej