Ogłoszenia

Kategoria A dla Wydziału Grafiki!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził niedawno kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej wszystkich polskich jednostek naukowych – wydziałów i instytutów (tzw. paramertyzacja).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej.
Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:
1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
2. potencjał naukowy;
3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Wyniki oceny stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C. Otrzymanie wysokiej kategorii (A) jest jednym z podstawowych czynników wpływających na wysokość finansowania wydziału lub instytutu.

Spośród wszystkich ocenianych jednostek, największa liczba otrzymała kategorię B.
Wydział Grafiki ASP w Krakowie, który otrzymał kategorię A, lokuje się w czołówce jednostek kształcących w dziedzinie sztuki.