Bez kategorii

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Wklęsłodruku

Ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora w Pracowni Wklęsłodruku w Katedrze Grafiki Warsztatowej  na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Warunki udziału w konkursie:
1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
2. aktywna działalność twórcza i znaczący dorobek artystyczny,
3. bardzo dobra znajomość technik graficznych z zakresu grafiki warsztatowej,
4. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku dydaktycznym w uczelni artystycznej,
5. znajomość języka obcego,
6. spełnienie wymogów art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z p.zm.)

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 sierpnia 2017 roku.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki,  ul. Humberta 3, 31-121 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.

konkurs wklęsłodruk