Konkursy / Ogłoszenia

Stypendia ministra nauki na rok 2018/2019

Do dnia 20 września można składać w dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Moga się o nie ubiegać studenci którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

— autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,

— autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

— nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw lub o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Pełna informacja na temat stypendiów (na dole podstrony) dziekanat/informacje dla studentów